Polityka prywatności

Administratorem strony internetowej lwozniak.pl jest Adwokat Łukasz Woźniak, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 6/7, 31-526 Kraków, z którym skontaktować się Państwo mogą również drogą mailową pod adresem kancelaria@lwozniak.pl

Najważniejsze informacje

  1. Kontaktując się z Kancelarią, przekazują Państwo swoje dane osobowe ( na przykład nr telefonu, adres e-mail, dane zawarte w korespondencji). Dane te przetwarzane są w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami etyki adwokackiej.
  2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  3. Strona wykorzystuje narzędzia analityczne Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
  4. Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego jej działania.

Dane osobowe i pliki cookies

Strona używa plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Informacje zbierane przy pomocy ciasteczek wykorzystywane są dla prawidłowego działania strony, jej optymalizacji oraz w celach statystycznych i analitycznych.

Strona może wykorzystywać zarówno zarówno cookies sesyjne (przy których po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia), jak i pliki cookies trwałe (które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia).

Mechanizmy plików cookies nie pozwalają na identyfikację odwiedzającego, nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia czytelnika.

Strona w wykorzystuje cookies własne w celu prawidłowego jej działania oraz zapamiętania preferencji użytkowników.

Strona wykorzystuje również pliki cookies zewnętrzne :

cookies i kod śledzenia Google Analytics
w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (narzędzie Google Analytics należy do  Google LLC z siedzibą w USA).

Google Analytics jest domyślnie włączone na stronie, jednak włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP. Istnieje możliwość wyłączenia ciasteczek poprzez ustawienia przeglądarki. Google Analytics jest używane dla celów statystycznych – w celu optymalizacji i ulepszania działania strony, w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Google udostępnia narzędzie ( w postaci dodatku do przeglądarki) umożliwiające blokadę skryptów Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
polityka prywatności i cookies Google Analytics

Istnieje możliwość wyłączenia plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. Korzystanie ze strony będzie nadal możliwe, poza funkcjami, które dla swojego działania wymagają plików cookies.
a) przeglądarka Internet Explorer,
b) przeglądarka Chrome,
c) przeglądarka Opera,
d) przeglądarka Mozilla Firefox.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Każde takie zapytanie, jest zapisywane w logach serwera. Obejmują one m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzających stronę. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa.

Wiadomości e-mail
Jeżeli skontaktują się Państwo z Kancelarią drogą mailową, w sposób naturalny przekazują nam Państwa adres e-mail, a także inne dane, jeżeli takowe zostaną zawarte w treści e-maila bądź załączników. W takiej sytuacji podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowanego drogą mailową kontaktu. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są w celach umożliwienia kontaktu drogą mailową.

Korespondencja mailowa może być archiwizowana. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby ewentualnego przedstawienie jej przebiegu w przyszłości, w razie zaistnienia takiej konieczności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Państwo prawo do:

-żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
-prawo do przenoszenia danych,
-prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO. Celem realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z kancelarią m.in. drogą elektroniczną, na adres kancelaria@lwozniak.pl . Zgodnie z przepisami istnieje możliwość odmowy realizacji niektórych uprawnień, jeżeli realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mogę powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych użytkowników bloga innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych firmie, na której serwerach znajduje się strona internetowa, w celu przechowywania danych, w tym m.in. logów serwera na serwerze. Strona znajduje się aktualnie na serwerach LH.PL SP. Z O.O. UL. PAMIĄTKOWA 2/56 61-512 POZNAŃ.

Gwarantujemy poufność przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Warto pamiętać, że są takie sytuacje, kiedy prawo nakazuje administratorowi udostępnienie danych organom państwowym, na przykład organom ścigania – w takiej sytuacji dane zostaną udostępnione, jeżeli będzie to zgodne z obowiązującym prawem i zasadami etyki adwokackiej, z uwzględnieniem zasad zachowania tajemnicy adwokackiej.